Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en 3 personeelsleden en worden hierin bijgestaan en geadviseerd door de directeur. De MR denkt met de directie mee over inhoudelijke en organisatorische onderwerpen en wordt door de directie om advies gevraagd. De MR heeft instemmingsbevoegdheid voor bijvoorbeeld de vaststelling van het schoolreglement en beleidsplannen, en de MR heeft adviesbevoegdheid voor bijvoorbeeld aanstellingen, verbouwingen of vakanties. Deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

Heeft u vragen, opmerkingen, schroom dan niet om een van de ouders aan te spreken. De ouders van de MR vertegenwoordigen u en zijn dan ook in die rol aan te spreken.

De MR van schooljaar 2019-2020:

Ouders:
Annelies van Poelgeest
Raoul Verhagen (secretaris)
Jose de Witte

Team:
Sandra van der Griend
Annemarie van Booij (voorzitter)
Marijke van der Vorm

Ouderraad (OR)

Zonder de ouderraad zijn een hoop leuke activiteiten op school niet mogelijk. Met onze ondersteuning organiseren de leerkrachten bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstmusical, het paasontbijt en het zomerfeest. Daarnaast verzorgen wij het versieren van de school en coördineren we de hulp van ouders bij tal van andere zaken. Per schooljaar hebben we ongeveer 6 tot 8 vergaderingen in de avonduren en stoppen we tijd in bovengenoemde activiteiten, meestal onder schooltijd.

We staan in nauw contact met de medezeggenschapsraad en het team van leerkrachten. Zo tegen het einde van het schooljaar vieren we onze samenwerking van dat jaar met een gezellig, meestal actief uitje en nemen we afscheid van de vertrekkende leden. Als u meer wilt weten over wat we doen, goede ideeën heeft voor activiteiten op school, uw hulp wilt aanbieden of iets anders te melden heeft, kunt u zich tot één van ons wenden. Wilt u verder nog informatie over onze activiteiten, heeft u goede ideeën of wilt u uw hulp aanbieden, kunt u zich wenden tot één van ons. De ouderraad wisselt steeds van samenstelling.

Bianca Barth is de voorzitter van de ouderraad.

Leerlingenraad (LR)

Bij onze veranderingen in school staan we nog weinig stil bij de mening van de leerlingen. Hun stem wordt vaak niet gehoord, ze zijn geen participanten in het proces. We bedenken wat goed zou zijn voor de leerlingen, terwijl degenen die hieromtrent de meeste informatie kunnen geven de leerlingen zelf zijn. Daarom zal er een leerlingenraad opgericht worden. Dit gebeurt met leerlingen uit groep 5 t/m 8. Per groep één jongen en één meisje.

De leerlingenraad zal tweemaal per jaar bijeenkomen. De eerste maal begin februari, de tweede maal in juni. De bijeenkomsten zullen begeleid worden door Martijn.

Tijdens een bijeenkomst kunnen de leerlingen bijvoorbeeld de volgende vragen voorgelegd krijgen.

  • Wat is er nodig om de overblijf op onze school te verbeteren?
  • Welke schoolpleinregels zouden jullie graag willen bijstellen?
  • Wat moeten we doen om het rustiger op de gangen te krijgen?
  • Welke projecten zouden jullie verzinnen voor onze school?
  • Wat zou je graag willen leren?
  • Wat vinden jullie van het werken met de methodes?
  • Hoe kunnen we de school nog gezelliger maken?

Op deze manier kunnen er zaken voorgelegd worden die leven binnen het team, te maken hebben met innovatie, die voortkomen uit de overblijf of die de leerlingen zelf ingebracht hebben. Door de leerlingen dergelijke vragen voor te leggen leren ze nadenken over wat ze verwachten van de school, van de leraar en van elkaar en ze krijgen het gevoel van medeverantwoordelijkheid over hoe het er op school / in de klas aan toegaat.