Hoe werken wij?

Op de Julianaschool is veel structuur. Het jaarklassensysteem en de rust is duidelijk merkbaar in de school. We hebben in schooljaar 22/23 drie kleine groepen 1 met in september 10 kinderen, oplopend tot maximaal 25. Lekker rustig starten dat wil toch iedereen. Alhoewel wij vrijdagmiddag ook les hebben bij de kleuters, is het zeker voor vierjarige altijd mogelijk wat extra uitrustdagen te gebruiken, aangezien er geen leerplicht.

Wij werken bij de kleuters en in groep drie met aspecten uit het ontwikkelingsgericht en thematisch onderwijs. Ontwikkelingsgericht werken is een educatieve methodiek gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met aandacht voor sociale activiteiten als samen spelen, samenwerken en leren van en met elkaar.

Daarnaast gebruiken we de SLO (stichting leerplan ontwikkeling) mappen voor taal-en rekenen bij de kleuters. In groep 3 werken we op het gebied van lezen met Leeslijn. Rekenen- en taal worden behandeld met Wereld in Getallen en Taal op Maat.

In de groepen 4 t/m 8 werken we thematisch bij alle wereldoriënterende vakken en programmagericht op het gebied van rekenen/taal met behulp van methodes. Rekenen en taal zijn deels op papier, deels digitaal. We geven les volgens het doordacht passend lesmodel. Een mix tussen technieken van teach like a champion, coöperatieve werkvormen en het EDI-model.

Eigenaarschap en leren leren staan in de hele school centraal. Handelingsgericht werken is de norm.

Voor muzikale vorming hebben we een vakdocent. Op het gebied van sociaal emotionele vorming hebben we een uitgebreid programma. We werken met de “superhelden” aanpak vanuit het ORKA systeem.

We geven aan een kleine groep SOVA-lessen (lessen sociale vaardigheid) en daarnaast geven we aan de groepen drie, vijf en zeven weerbaarheidstraining.

Er is veel aandacht voor het talentonderwijs.  Met daarin een mooi  wetenschap en techniek programma. Ook kunstzinnige vorming en muziek is een vast onderdeel van het talent programma voor alle leerlingen. Zie pagina groepen voor meer informatie.

Ook toneel – en theater vinden wij belangrijk. Wij hebben een nauwe samenwerking met Jeugdtheater Hofplein en geven toneelles tijdens lesuren en als naschoolsprogramma.

Ook huiswerkbegeleiding is mogelijk vanaf groep 6.

Ons naschoolse programma bestaat uit koken, expressie, muziek, dansen en sport. Sommige onderdelen zijn kosteloos voor onze leerlingen.

Met de handen inéén bouwen wij aan de wereld om ons heen!

logo-julianaschool-2019

Passend onderwijs

Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind en laat ouders, school en anderen samen optrekken om de talenten van dat kind te laten opbloeien.

Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden (zorgplicht). Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen hun samenwerkingsverband. Scholen in dezelfde regio werken samen in een samenwerkingsverband. Zo zorgen een school ervoor dat er voor alle kinderen een passende plek op een school is. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen plaatsvindt werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen.

Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden (zorgplicht). Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen hun samenwerkingsverband. Een belangrijk kenmerk voor passend onderwijs is de samenwerking van school en ouders met externe partijen.

Passend onderwijs op de Julianaschool
De Julianschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband RIBA. Zie www.swv-riba.nl

Daarnaast hebben wij een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt duidelijk wat de mogelijkheden van onze school zijn voor de basisondersteuning en voor eventuele extra ondersteuning.

Welke expertise hebben wij?

Wij hebben de volgende specialisten in school met elk een HBO+, master of Post-HBO-opleiding op het gebied van:

 • gedrag en hoogbegaafdheid en er is talentonderwijs.
 • lezen
 • taal
 • rekenen
 • educational needs
 • toegepaste psychologie
 • dyslexie
 • didactisch coördinator / instructional leader
 • muziek
 • motorische remedial teaching

De specialisten zijn elk verantwoordelijk voor het beleid omtrent hun specialisatie, vastgelegd in plannen en protocollen. De meeste specialisten zijn ook een aantal dagdelen ambulant (geen klas), om de plannen uit te voeren.

Soms heeft een kind iets extra’s nodig op cognitief of sociaal emotioneel gebied. Begeleiding gaat dan het beste in 1 op 1 situaties of met een klein groepje. De begeleiding wordt vastgelegd in ontwikkelplannen in samenwerking met ouders.

Wij hebben de volgende specialisten in huis:

 • drie intern begeleiders / zorgcoördinatoren,
 • Remedial teacher (3 dagen per week),
 • Schoolmaatwerkarrangement in 1 op 1 begeleiding (3 dagen per week),
 • Beelddenkspecialist in 1 op 1 begeleiding (1 dag per week),
 • Schoolmaatschappelijk werker (3u p/week).
 • Anti-pestcoördinator (organiseert SOVA-lessen, Weerbaarheidtrainingen en borging methode sociaal-emotionele vorming)

Ook op het gebied van IT, techniek en wetenschap hebben wij specialisten en uitgebreide programma’s binnen ons curriculum.

 • I-coach (HBO+ ICT-projectmanagement/ICT coaching)
 • techniek & wetenschapcoördinator (en een uitgebreid t&w programma)

Daarnaast hebben wij twee collega’s met specialisatie HBO+ ‘jonge kind’.

Onze doelstellingen voor de komende jaren

 • Onze school is een lerende organisatie, waar we in een professionele cultuur en met collectieve ambitie werken.
 • Op onze school heerst een veilig, positief en gestructureerd pedagogisch klimaat waarin we respectvol met elkaar omgaan.
 • Onze school is een uitdagende, rijke leeromgeving met een vernieuwend en eigentijds curriculum waardoor wij leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij.
 • Op onze school wordt er gewerkt aan wereldburgerschap vanuit onze christelijke identiteit.
 • Op onze school geven wij passend onderwijs aan alle leerlingen in een open en transparante samenwerking met ouders.
 • Op onze school zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en hebben zij geloof in eigen kunnen.
 • Op onze school werken wij, op onderzoek gebaseerd, aan opbrengst- en handelingsgericht onderwijs (evidence based onderwijs).

 

Waar staan wij voor?

Prettig (samen) werken

Wij geloven dat een goede open en transparante samenwerking tussen school, ouders en leerlingen leidt tot een goed pedagogisch klimaat, waardoor een optimale ontwikkeling van de leerling plaats kan vinden. Wij leren leerlingen rekening houden met gevoelens en behoeften van anderen, maar leren ze ook voor zichzelf opkomen. Ons motto is dan ook ‘Met de handen ineen, bouwen wij aan de wereld om ons heen’.

Balans en focus

Wij vinden dat er in de school balans moet zijn en wij ons op de juiste zaken moeten focussen. Wij werken aan een goede basis op het gebied van rekenen en taal, maar sociale vaardigheden, creativiteit, muzikaliteit en motorische vaardigheden komen ook ruim aan bod. Leerlingen ontwikkelen zich op deze manier breed en zijn in staat opgedane kennis, vaardigheden en inzichten toe te passen. Leerlingen voelen zich eigenaar van hun eigen leerproces en leren leren.

Passend onderwijs en inclusie

Vanuit onze christelijke traditie hechten wij waarde aan verschillen tussen leerlingen en vinden wij dat alle leerlingen passend onderwijs en kansen moeten krijgen. Onderwijs waar leerlingen vertrouwen hebben in zichzelf en ervan overtuigd zijn dat ze mogelijkheden en capaciteiten hebben die ze verder uit kunnen bouwen.
Inclusie betekent voor ons oog hebben voor het individu en een open houding hebben ten opzichte van leerlingen die meer nodig hebben dan alleen basisondersteuning. Ook deze leerlingen zijn van harte welkom bij ons op school. Wij zullen er alles aan doen om deze leerlingen te helpen en te begeleiden.

Wereldburgerschap (vanuit onze christelijke identiteit)

Met moed en optimisme kijken wij op de Julianaschool vanuit onze christelijke traditie naar de toekomst, waar leerlingen andere vaardigheden nodig zullen hebben dan in het verleden. Vaardigheden als kritisch en innovatief denken, probleemoplossend vermogen, communicatie in verschillende talen, samenwerking en aanpassingsvermogen moeten de aandacht krijgen. Onze leerlingen ontwikkelen in 8 jaar een perspectief op de wereld. Een wereld waarin vraagstukken omtrent milieu, duurzaamheid, veiligheid, technologische ontwikkelingen en internationalisering spelen. Wij leggen vanuit onze christelijke identiteit het fundament bij leerlingen om zelf te gaan werken aan deze toekomst, waarbij leerlingen op zoek durven gaan naar oplossingen en kritisch zijn ten aanzien van bestaande werkwijzen.