Ons motto en logo

Ons motto en logo

Ons motto “Met de handen ineen bouwen wij aan de wereld om ons heen” is uitgebeeld in ons logo.

De handen van kinderen, vriendjes en vriendinnetjes, ouders, professionals en externe partijen die samenwerken aan de ontwikkeling van de kinderen. Verschillende soorten handen, die elkaar vasthouden en zo samen een cirkel vormen. Die cirkel staat voor samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid, met wederzijds respect, vanuit open en transparante communicatie en vanuit het vertrouwen dat we allemaal het beste willen voor de kinderen.

Ons logo verbeeldt ons motto. Het sluit aan bij onze visie, missie, kernwaarden en doelstellingen.

logo-julianaschool-2019

Passend onderwijs

Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind en laat ouders, school en anderen samen optrekken om de talenten van dat kind te laten opbloeien.

Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden (zorgplicht). Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen hun samenwerkingsverband. Scholen in dezelfde regio werken samen in een samenwerkingsverband. Zo zorgen een school ervoor dat er voor alle kinderen een passende plek op een school is. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen plaatsvindt werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen.

Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden (zorgplicht). Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen hun samenwerkingsverband. Een belangrijk kenmerk voor passend onderwijs is de samenwerking van school en ouders met externe partijen.

Passend onderwijs op de Julianaschool
De Julianschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband RIBA. Zie www.swv-riba.nl

Daarnaast hebben wij een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt duidelijk wat de mogelijkheden van onze school zijn voor de basisondersteuning en voor eventuele extra ondersteuning.

Welke expertise hebben wij?

Wij hebben de volgende specialisten in school met elk een HBO+, master of Post-HBO-opleiding op het gebied van:

 • gedrag en hoogbegaafdheid en is er een ‘plusklas’
 • lezen
 • taal
 • rekenen
 • educational needs
 • toegepaste psychologie
 • dyslexie
 • didactisch coördinator / instructional leader
 • muziek

De specialisten zijn elk verantwoordelijk voor het beleid omtrent hun specialisatie, vastgelegd in plannen en protocollen.

Soms heeft een kind iets extra’s nodig op cognitief of sociaal emotioneel gebied. Begeleiding gaat dan het beste in 1 op 1 situaties of met een klein groepje. De begeleiding wordt vastgelegd in ontwikkelplannen in samenwerking met ouders.

Wij hebben de volgende specialisten in huis:

 • twee intern begeleiders / zorgcoördinatoren,
 • Remedial teacher (3 dagen per week),
 • Schoolmaatwerkarrangement in 1 op 1 begeleiding (3 dagen per week),
 • Beelddenkspecialist in 1 op 1 begeleiding (1 dag per week),
 • Schoolmaatschappelijk werker (3u p/week).

Ook op het gebied van IT, techniek en wetenschap hebben wij specialisten en uitgebreide programma’s binnen ons curriculum.

 • I-coach (HBO+ ICT-projectmanagement/ICT coaching)
 • techniek & wetenschapcoördinator (en een uitgebreid t&w programma)

Daarnaast hebben wij twee collega’s met specialisatie HBO+ ‘jonge kind’.

Onze doelstellingen voor de komende jaren

 • Onze school is een lerende organisatie, waar we in een professionele cultuur en met collectieve ambitie werken.
 • Op onze school heerst een veilig, positief en gestructureerd pedagogisch klimaat waarin we respectvol met elkaar omgaan.
 • Onze school is een uitdagende, rijke leeromgeving met een vernieuwend en eigentijds curriculum waardoor wij leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij.
 • Op onze school wordt er gewerkt aan wereldburgerschap vanuit onze christelijke identiteit.
 • Op onze school geven wij passend onderwijs aan alle leerlingen in een open en transparante samenwerking met ouders.
 • Op onze school zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en hebben zij geloof in eigen kunnen.
 • Op onze school werken wij, op onderzoek gebaseerd, aan opbrengst- en handelingsgericht onderwijs (evidence based onderwijs).

 

Waar staan wij voor?

Prettig (samen) werken

Wij geloven dat een goede open en transparante samenwerking tussen school, ouders en leerlingen leidt tot een goed pedagogisch klimaat, waardoor een optimale ontwikkeling van de leerling plaats kan vinden. Wij leren leerlingen rekening houden met gevoelens en behoeften van anderen, maar leren ze ook voor zichzelf opkomen. Ons motto is dan ook ‘Met de handen ineen, bouwen wij aan de wereld om ons heen’.

Balans en focus

Wij vinden dat er in de school balans moet zijn en wij ons op de juiste zaken moeten focussen. Wij werken aan een goede basis op het gebied van rekenen en taal, maar sociale vaardigheden, creativiteit, muzikaliteit en motorische vaardigheden komen ook ruim aan bod. Leerlingen ontwikkelen zich op deze manier breed en zijn in staat opgedane kennis, vaardigheden en inzichten toe te passen. Leerlingen voelen zich eigenaar van hun eigen leerproces en leren leren.

Passend onderwijs en inclusie

Vanuit onze christelijke traditie hechten wij waarde aan verschillen tussen leerlingen en vinden wij dat alle leerlingen passend onderwijs en kansen moeten krijgen. Onderwijs waar leerlingen vertrouwen hebben in zichzelf en ervan overtuigd zijn dat ze mogelijkheden en capaciteiten hebben die ze verder uit kunnen bouwen.
Inclusie betekent voor ons oog hebben voor het individu en een open houding hebben ten opzichte van leerlingen die meer nodig hebben dan alleen basisondersteuning. Ook deze leerlingen zijn van harte welkom bij ons op school. Wij zullen er alles aan doen om deze leerlingen te helpen en te begeleiden.

Wereldburgerschap (vanuit onze christelijke identiteit)

Met moed en optimisme kijken wij op de Julianaschool vanuit onze christelijke traditie naar de toekomst, waar leerlingen andere vaardigheden nodig zullen hebben dan in het verleden. Vaardigheden als kritisch en innovatief denken, probleemoplossend vermogen, communicatie in verschillende talen, samenwerking en aanpassingsvermogen moeten de aandacht krijgen. Onze leerlingen ontwikkelen in 8 jaar een perspectief op de wereld. Een wereld waarin vraagstukken omtrent milieu, duurzaamheid, veiligheid, technologische ontwikkelingen en internationalisering spelen. Wij leggen vanuit onze christelijke identiteit het fundament bij leerlingen om zelf te gaan werken aan deze toekomst, waarbij leerlingen op zoek durven gaan naar oplossingen en kritisch zijn ten aanzien van bestaande werkwijzen.