Schoolvakanties ’22/’23

Vakantie
Van
Tot
Zomervakantie
-
21-08-2022
Studiedag
20-10-2022
21-10-2022
Herfstvakantie
22-10-2022
30-10-2022
Kerstvakantie
24-12-2022
09-01-2023 (maandag ook vrij)
Voorjaarsvakantie
24-02-2023
05-03-2023
Paasvakantie (Goede Vrijdag en 2e Paasdag)
07-04-2023
10-04-2023
Meivakantie
22-04-2023
07-05-2023
Hemelvaart
18-05-2023
Studiedag team
19-05-2023
Pinksteren
29-05-2023
Studiedag team
26-06-2023
Zomervakantie
08-07-2023
20-08-2023

Verlof

Verlof moet 8 weken vooraf schriftelijk aangevraagd worden. U moet ook aangeven waarom u verlof voor uw kind wil aanvragen.  De formulieren voor het aanvragen van extra verlof kunt u hieronder downloaden zodat u deze zelf kunnen printen en invullen.

Aanvraagformulier verlof

Werkgeversverklaring verlof

De procedure verloopt als volgt:

1

Ouder(s)/verzorger(s) vullen het aanvraagformulier volledig in en leveren dit formulier samen met de verklaringen of bewijsstukken in bij de schooldirectie.
2

De directeur beoordeelt en verleent verlof bij de volgende aanvragen: overlijden, huwelijken, ambtsjubilea en verhuizingen.
3

De directeur beoordeelt de overige aanvragen en stuurt deze door voor advies naar de leerplichtambtenaren. Het zal daarbij vooral gaan om het zogenaamde luxeverzuim. De leerplichtambtenaren brengen advies uit en sturen de aanvraag terug naar de school.
4

De schooldirecteur beoordeelt het advies en tekent de aanvraag. Hij is verantwoordelijk voor de toekenning of de weigering van het verlof. Er moet een heel zwaarwegende reden zijn wil de directeur van het advies van de leerplichtambtenaar afwijken.
5

De schooldirecteur maakt een kopie voor de ouders en voor de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur geeft één getekend exemplaar aan de ouders en archiveert één exemplaar zelf.
6

Bij verzuim of een ziekmelding tijdens de geweigerde verlofperiode stelt de school de leerplichtambtenaar zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verzuim.
7

De leerplichtambtenaar zal zo nodig een huisbezoek afleggen bij de betreffende leerling. Wanneer blijkt dat het verzuim ongeoorloofd is, ontvangt de leerplichtambtenaar een ingevulde Kennisgeving ongeoorloofd verzuim (KOV). Bij gewichtige omstandigheden kan de directeur zelf besluiten verlof te verlenen.