Schoolvakanties

Vakantie
Van
Tot
Zomervakantie
-
30-08-2019
Herfstvakantie
21-10-2019
25-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019
03-01-2020
Voorjaarsvakantie
24-02-2020
28-02-2020
Paasvakantie
10-04-2020
13-04-2018
Meivakantie
27-04-2020
08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020
Pinksteren 01-06-2020
-
Zomervakantie
20-07-2020
28-08-2020

Verlof

Verlof moet met redenen omkleed schriftelijk 8 weken vooraf aangevraagd worden. De formulieren voor het aanvragen van extra verlof kunt u hieronder downloaden, zodat u deze zelf kunnen printen en invullen.

Aanvraagformulier verlof

Werkgeversverklaring verlof

De procedure loopt als volgt

1

Ouder(s)/verzorger(s) vullen het aanvraagformulier volledig in en leveren dit formulier samen met de verklaringen of bewijsstukken standaard in bij de schooldirectie.
2

De directeur beoordeelt en verleent verlof bij de volgende aanvragen: Overlijden, huwelijken, ambtsjubilea en verhuizingen.
3

De directeur beoordeelt de overige aanvragen en stuurt deze door voor advies naar de leerplichtambtenaren. Het zal daarbij vooral gaan om het zogenaamde luxe verzuim. De leerplichtambtenaren brengen advies uit en sturen de aanvraag terug naar de school.
4

De schooldirecteur beoordeelt het advies en tekent de aanvraag. Hij is immers verantwoordelijk voor de toekenning of de weigering van het verlof. Hierbij moet gezegd worden dat er een goede reden moet zijn het advies van de leerplichtambtenaar niet op te volgen.
5

De schooldirecteur maakt een kopie voor de ouders en leerplicht. De schooldirecteur geeft één getekend exemplaar aan de ouders en archiveert één exemplaar zelf.
6

Bij verzuim, of een ziekmelding tijdens de geweigerde verlofperiode stelt de school de leerplichtambtenaar z.s.m. op de hoogte van het verzuim.
7

De leerplichtambtenaar zal zo nodig een huisbezoek afleggen bij de betreffende leerling. De leerplicht ambtenaar ontvangt wanneer blijkt dat het verzuim ongeoorloofd is een ingevulde KOV (kennisgeving ongeoorloofd verzuim). Bij gewichtige omstandigheden kan de directeur zelf besluiten verlof te verlenen.