Handelingsgericht werken

De zorg op leergebied is ondergebracht bij het Samenwerkingsverband RIBA.

De overige zorg loopt via het Wijkteam van de gemeente Albrandswaard.

De zorg op de Julianaschool is vastgelegd in het zorgplan.

De zorg voor leerlingen kent op school  zes professionele werkniveaus

Niveau 1:
De leraar in de groep

Niveau 2:
De leraar in de groep die op basis van het groepsoverzicht en de groepshandelingsplannen kinderen extra hulp biedt

Niveau 3:
De leraar in overleg met de IB-er over de invulling van de zorg

De niveaus 1 t/m 3 vinden plaats op schoolniveau volgens het principe van Handelings Gericht Werken (HGW)

De volgende niveaus vinden plaats met hulp van buiten de school:

Niveau 4:
Bespreking in het School Ondersteunings Team (SOT)

In het SOT komen ouders, de leerkracht, de IB-er, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolverpleegkundige van het CJG bijeen om de problemen rond het kind te bespreken. Indien nodig kunnen nog andere deskundigen aansluiten. Het overleg is er op gericht het kind met specifieke leer – en gedragsproblemen beter te begeleiden. De adviezen worden verwerkt in een Sotverslag. Multidisciplinaire problemen worden aangemeld bij het Wijkteam.

Niveau 5:
Na advisering in het SOT: De leerling is verder onderzocht. Er wordt een hulpplan gemaakt om een leerling specifiek te begeleiden

De niveaus 4 en 5 vinden plaats volgens het principe van Handelings Gerichte Diagnostiek.(HGD). Wat heeft deze leerling nodig om zich verder te ontwikkelen. Eventueel kan bij het SWV RIBA een arrangement aangevraagd worden. Een arrangement bestaat uit externe ondersteuning van de leerkracht of de leerling

Niveau 6:
Trajectbegeleiding. Hierbij gaat het om een leerling die in het basisonderwijs is vastgelopen. De school is handelingsverlegen. Er wordt een HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren) – vergadering gehouden.

 

Dit houdt in dat bij een probleem met een leerling aan een multidisciplinair zorgteam om advies gevraagd wordt. Multidisciplinair wil zeggen dat mensen uit diverse disciplines en vakgebieden samenwerken. Het multidisciplinair team bestaat uit de leerkracht, de IB-er en een aantal deskundigen. De externe deskundige kan bijvoorbeeld een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, jeugd-verpleegkundige, of hulpverlener jeugdzorg zijn. Dit wordt per specifieke situatie bepaald. Het team gaat samen met de ouders in een open overleg kijken wat de ondersteuningsbehoefte van het kind, de leerkracht en de ouders is. Per kind wordt op deze persoonlijke manier een arrangement (aanpak dat het kind nodig heeft om verder te ontwikkelen) opgesteld. Dit houdt in dat het kind en de leerkracht en/of ouders specifieke ondersteuning krijgen aangeboden. Deze begeleiding kan gerealiseerd worden op school, maar kan een verwijzing naar Speciaal Onderwijs inhouden. Het gevolg is dat deze ondersteuning snel, flexibel en op maat is. Indien nodig wordt aan de begeleiding een case manager verbonden. Deze coördineert de hulp vanuit externe instanties.