Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen hebben we een Leerling en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) op school. We gebruiken het LOVS van ons administratieprogramma ParnasSys. Hierin worden de resultaten van de Citotoetsen op het gebied van rekenen, taalverzorging, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen opgeslagen.
Het LOVS geeft aan in hoeverre de leerlingen de leerstof beheersen. Leerkrachten en IB-ers gebruiken de resultaten om leerlingen in hun ontwikkeling te volgen en waar nodig gerichte hulp te geven. De resultaten uit het LOVS worden in groep 8 ook gebruikt bij het advies naar het Voortgezet Onderwijs. Een afschrift gaat mee naar het VO.

Naast het LOVS van CITO, dat vooral schoolvaardigheden meet, wordt het programma “Zien” uit het administratieprogramma ParnasSys gebruikt om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Naast het LOVS wordt van iedere leerling een leerlingendossier bijgehouden.
Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportagegegevens van de verschillende jaren. De dossiers worden ingevuld door de leerkracht. Gegevens over leerlingenbesprekingen, hulpplannen, bepaalde toetsen en overige zaken die met zorgverbreding te maken hebben, worden digitaal opgeslagen. De Interne Begeleider beheert de gegevens. Ook draagt de IB-er de zorg voor de orthotheek. De orthotheek is een ruimte binnen de school waarin toetsen, boeken en extra materiaal staan om kinderen met leer- en gedragsproblemen te helpen. Ouders hebben het recht het dossier van hun kind op school in te zien. Dit kan schriftelijk aangevraagd worden. Binnen 4 weken ontvangt u het dossier, mits er redenen zijn dit niet verstrekken.