Oudergesprekken/rapporten

We vinden het belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van het werk en de resultaten van de kinderen. Een regelmatig contact wordt dan ook op prijs gesteld.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport mee naar huis. In februari en juli, na verwerking van de gegevens uit de toetsen van het Cito LOVS (Leerlingvolgsysteem)
Bij het rapport worden de resultaten uit het Cito LOVS gevoegd.

Gedurende het schooljaar zijn er voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 de volgende contactmomenten:

  • bij de start van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken.

In de groepen 1 t/m 5 zijn dat oudergesprekken. In de groepen 6 t/m 8 zijn dat ouder/kind gesprekken. De gesprekken worden gehouden aan de hand van een tevoren ingevuld gespreksformulier. De nadruk tijdens deze gesprekken ligt op de informatie die ouders en kind aan de leerkrachten geven. Het doel is om met de opgedane kennis de kinderen nog beter tijdens het schooljaar te kunnen begeleiden.

  • In november worden ouders op initiatief van de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek over de vorderingen van hun kind. Ouders kunnen ook aangeven, als zij specifieke vragen over hun kind hebben, een gesprek met de leerkracht te willen hebben. Zij krijgen dan ook een uitnodiging.
  • In februari gesprekken met alle ouders a.d.h.v. de rapporten en de toetsen uit het LOVS
  • In juni oudergesprekken op initiatief van de leerkrachten.
  • Bij het tweede rapport, het overgangsrapport, is er een uitloopavond. De ouders kunnen dan met hun kinderen het werk komen bekijken en afscheid nemen van de groep en de leerkracht en kennis maken met de nieuwe leerkracht.
  • Ouders en leerkrachten kunnen afspreken dat er een regelmatig contact nodig is over het kind. Deze afspraken staan los van de vaste gespreksmomenten.
  • Eind groep 7 wordt met de ouders en de leerlingen het voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs besproken. Dit m.b.v. de advieskaart
  • In februari wordt met de ouders en leerlingen van groep 8 het definitieve advies voor het VO gegeven.
  • Dit advies kan na de uitslag van de Centrale Eindtoets van CITO in april/mei, als de uitslag daar aanleiding toe geeft, naar boven bijgesteld worden.

Indien nodig kunnen ouders ook buiten de officiële contactmomenten als daar aanleiding toe is een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek.