Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De school heeft een SOP opgesteld. Hierin geeft de school aan welke onderwijsondersteuning ze kinderen kunnen bieden. Naast de basisondersteuning dienen scholen aan te geven in welke specialistische ondersteuning zij kinderen kunnen helpen.

Zo is de ene school in het samenwerkingsverband specialist op het gebied van dyslexie en dyscalculie, terwijl een andere school weer meer kan betekenen op het gebied van autisme of gedragsproblemen. Leraren zijn opgeleid om met verschillende ondersteuning in de groep om te kunnen gaan. Daardoor krijgen kinderen zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen groep i.p.v. buiten de groep.

Het SOP moet jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast worden.

Door professionalisering, scholing en ontwikkelingen in de school kunnen mogelijk meer kinderen met specifieke behoeften op de Julianaschool begeleid worden. Dit wordt vastgelegd in een aanvulling op het SOP.  De inspectie van onderwijs controleert dit.