Schoolplan

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid dat de school voert in het kader van de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Dit beleid omvat:

  • onderwijskundig beleid, inhoud en organisatie van het onderwijs
  • personeelsbeleid, inzet, scholing e.d. van het personeel
  • beleid voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit en het onderwijs

Het schoolplan is een instrument in het kader van de eigen schoolontwikkeling en is extern (ouders, bevoegd gezag, inspectie) een verantwoordingsdocument. Het schoolplan heeft een geldigheidsduur van 4 jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd op bereikte resultaten van het beschreven beleid.

Het schoolplan is een “levend” document waaraan jaarlijks verder vorm wordt gegeven. Aan het schoolplan is dan ook een Meerjarenplan gekoppeld, waarin activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zijn opgenomen.

Deze activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan. Dit jaarplan geeft de doelen per jaar aan. Het jaarplan wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Het schoolplan wordt om de 4 jaar vastgesteld door het bevoegd gezag (directie) en ter instemming voorgelegd aan de MR, waarna het ingestuurd wordt aan de Inspectie van Onderwijs.

Het schoolplan is in 2019 opnieuw samengesteld voor de periode tot 2023 met het systeem van MijnSchoolPlan. Heeft u vragen over het plan, van harte welkom deze te stellen.